Visie en Missie
 
 
De Arnhorst is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.

Ons onderwijs is erop gericht het beste uit ieder kind te halen. Kinderen beschikken over talenten, die in een veilige en uitdagende leeromgeving optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

Missie op onderwijs

Kinderen zijn van nature lerende en creatieve mensen, per definitie nieuwsgierig.

Zij willen verder. Aan ons de kunst hen alle mogelijkheden en handvatten te bieden. Onderwijs en ontwikkeling bevat cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke, creatieve en culturele aspecten. Wij gaan uit van creatief denken en doen. Vandaar dat de o’s hoog in ons vaandel staan: ontdekkend, onderzoekend, ontwerpend, oplossend en ondernemend onderwijs. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 

Missie op kind en omgeving

Ons streven is de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot mensen, die verbonden zijn met zichzelf, de omgeving en het grote levensgeheel. Hierin leren we de kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen. Welbevinden en betrokkenheid vinden we heel belangrijk. Wij bieden een veilige en geborgen omgeving waarin elk kind zich geaccepteerd voelt en ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Een rijke leeromgeving is voor ons een vanzelfsprekende zaak.

 

Missie op zorg

Alle leerlingen zijn gelijk en uniek in aanleg, interesse, mogelijkheden en tempo.

Binnen ons onderwijs sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en bieden het onderwijs systematisch en doelgericht aan op drie niveaus. De leerkracht is een belangrijke spil in het onderwijsproces waarbij de ouders vaste partners zijn.

 

Visie op het onderwijs

Op de Arnhorst geven wij kwalitatief goed onderwijs vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. Het onderwijs op de Arnhorst wordt vormgegeven vanuit drie pijlers:

 

1. Actueel onderwijs

2. Samen ‘zijn’ en leren

3. Ontdekkend leren