Klachtenprocedure
 
 

Heeft u klachten of kritiek? U bent meer dan welkom om eerst bij de groepsleerkracht en anders bij de schooldirecteur uw verhaal te doen. 

Elke klacht nemen wij serieus. We doen alles om te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. 

 

Onze school heeft een officiële klachtenregeling. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de contactpersoon. Deze kan u doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor onze school. Daarmee kunt u ook zelf rechtstreeks contact opnemen. 

 

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen of als u daarmee niet tevreden bent doorverwijzen naar de landelijke klachtencommissie. Deze commissie kan onderzoek doen en rapporteren en adviseren aan de Raad van Toezicht (RvT) over te nemen maatregelen. De contactpersoon van de school staat vermeldt op de jaarkalender. 


Toelichting
Klagers kunnen klachten indienen inzake handelingen, besluiten en gedragingen door het schoolbestuur, directie of leerkrachten. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14 WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC. De commissie geeft geen bindend oordeel maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.