Medezeggenschapsraad
 
 
De MR vormt een belangrijke schakel tussen ouders, leerkrachten en directie. De MR heeft naar de directie een adviserende en controlerende taak. De MR van onze school bestaat uit vier leden: twee personeelsleden en twee ouders.
De MR wil bijdragen aan het optimaal functioneren van De Arnhorst. Zij maken zich sterk voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Vanuit gelijkwaardigheid nemen ze samen verantwoording voor ontwikkelingen binnen de school.

De MR werkt volgens de in het medezeggenschapsreglement beschreven regels, die is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. Daarin staan o.a. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de MR en de rolverdeling beschreven. Taken van de MR zijn o.a. beoordelen (instemming of advisering) van beleidsstukken.

 

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Wilco Brinkhorst, Jelka Hagelen, Niels Nijmeijer en Ralph Lenoire.

 

Naast de aan de school verbonden medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR heeft naar de Raad van bestuur van PCBO Rheden een adviserende en controlerende taak. Het gaat hier om school overstijgende zaken. In de MR worden plannen besproken die in de GMR voor besluitvorming aan de orde komen.

 

De vertegenwoordigers van De Arnhorst in de GMR zijn:

Niels Nijmeijer en Wendy Beukema